ÜRÜN KARBON AYAKİZİ

Bir ürün veya hizmetin yaşam döngüsü boyunca çevreye olan etkisinin değerlendirilmesidir ve “beşikten mezara” kadar olan yolcuğunun tüm aşamalarını içermektedir. Bu analizin amacı, ürün veya hizmetlerin çevresel performansını karşılaştırmak ve en az kaynak tüketeni seçebilmektir. Üretim ve kullanım aşamalarında yüksek enerji ve hammadde gereksinimi olan süreçleri belirlemeye ve bunların etkilerini hesaplamaya yardımcı olur.

Küreselleşme ile ürünler gelişmiş, çeşitlenmiş, üretimin ve pazarın coğrafi sınırlarının genişlemesi ile süreçler nitelik ve nicelik olarak artmıştır. Bir anlamda küreselleşme sonucu  ekonomik olarak gelişme görülürken diğer yandan iklim değişikliğine sebep olan olumsuz etkiler ortaya çıkmıştır. Bu nedenle iklim değişikliği ile mücadelede tedarik zinciri önem kazanmaktadır.

Üretim aşamalarını detaylandırmak, sınırlı olan kaynakların en etkin kullanımını sağlamanın yanında bunların gerektiğinde sürdürülebilir kaynaklar ile değiştirilmesine olanak vererek çevreye duyarlı üretim süreçleri geliştirilmesinde faydalı olacaktır.

Ürününüzün Karbon ayakizini ISO 14000 serisi, PAS 2050 veya GHG Protokolü gibi uluslararası standartlara uygun ölçebilir, karbon salımı en yoğun süreçleri belirleyebilir ve azaltma yönünde uygun adımları atabilirsiniz.

Yararları

Karbon ayakizinin azaltılması ve maliyet tasarrufu

Tedarikçi çeşitliliği ve sayısının azalması

Üretim süreçlerindeki zayıf noktaların belirlenmesi, verimlilik artışı

Enerji verimliliğinin arttırılması

Rekabet avantajı

Düşük karbonlu ürünlerle rekabetçi pozisyonunuz güçlenir

Ürünlerin çevresel performansını paydaşlarınızla paylaşmak şirket imajınızı güçlendirir

Dünya pazarlarında ürünün pazarlaması kolaylaşır